Dotace

Vyhlášení výzvy v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 13. 7. 2023 zahájilo příjem žádostí o podporu v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, který podpoří obce a kraje v realizaci projektů regenerace zanedbaných budov a areálů tak, aby je bylo možno využít zejména k podnikání.
Vyhlášení  výzvy v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely, včetně výstavby obecních bytů. Výzva bude financována z prostředků státního rozpočtu.

Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou podávat předběžné žádosti o podporu. Podání předběžné žádosti je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu. Jako předběžnou žádost v této výzvě lze uplatnit i předběžnou žádost, která byla zaslána na MPO v rámci předchozích programů a výzev.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Poskytování veřejné podpory se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a článkem 56 Nařízení Evropské komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Cílem podpory projektů je celková revitalizace brownfieldových lokalit.

Alokace na tuto výzvu je 160 mil. Kč, max. dotace činí 80 mil. Kč na projekt.

Sdílejte na sociálních sítích