Dotace

Dotační program Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje již počtvrté

1. prosince bylo spuštěno další kolo výzvy na podporu zavádění chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje.
Dotační program Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje již počtvrté
V dotačním programu lze žádat na 2 účely: 


1) Podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací (50 000 Kč – 200 000 Kč)

  • Zpracování strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých řešení či jejich implementace ze strany obcí a dalších uskupení na území Královéhradeckého kraje.

2) Pořízení chytrých technologií za účelem podpory konceptu chytrého regionu (50 000 Kč – 500 000 Kč)

  • Pořízení a implementace chytrých řešení – plnění strategie či koncepce chytré obce či uskupení v území Královéhradeckého kraje.

Definice chytrého řešení pro účel dotačního programu
Aplikace chytrého řešení (využití moderních technologií pro rozvoj dané oblasti) sníží výdaje a zvýší efekt fungování v předmětné oblasti. Toto řešení musí být v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje regionu. Při jeho realizaci může také docházet k multiplikačnímu financování. Oblasti, ve kterých mohou být aplikována chytrá řešení a jejich definice, vycházejí z dokumentu „Koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region“. Předmět dotace, ať zpracování strategického koncepčního dokumentu či jeho realizace, musí být v souladu s tímto dokumentem.

Příjem žádostí bude probíhat do 18. ledna 2023, podpořené projekty musí být realizovány v období 01.01.2023 – 30.11.2024. Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 70 %. Oprávněným žadatelem jsou obce, které měly k 31.12.2021 méně než 3 000 obyvatel.

Sdílejte na sociálních sítích