Dotace

Podpora revitalizace brownfieldů z Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy (NPO) vychází z reakce EU na ekonomickou krizi vyvolanou pandemií covidu-19, což vedlo k založení Fondu pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Tento fond financovaným společnými evropskými dluhopisy je určen k podpoře reforem a aktivitám cíleným na oživení ekonomiky. Konkrétní výběr opatření je záležitostí členských zemí. Česko si během loňského léta nadefinovalo 27 aktivit, kterým se říká komponenty s úhrným rozpočtem 179 mld. Kč. Jednou z nich je i komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží, na kterou je vyčleněno 3,3 mld Kč.
Podpora revitalizace brownfieldů z Národního plánu obnovy

Revitalizace území se starou stavební zátěží, zkráceně brownfieldů, je v současné době již podporována z národních zdrojů prostřednictvím dotačního a úvěrového programu, který administruje Státní fond podpory investic (SFPI). Komponenta 2.8 je tak dalším nástrojem podpory revitalizace brownfieldů, a to s násobně větším rozpočtem. Jedná se o sdílenou komponentu, tj. její dvě části vlastní Ministerství pro místní rozvoj (MMR) a třetí část je ve vlastnictví Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Komponenta 2.8.1 Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů (alokace 2,03 mld. Kč)

Závazným cílem je realizace 14 projektů a to po jednom v každém kraji a Praze. Z podrobného mapování již ted víme, že v některých krajích se specifický brownfield připravený k realizaci nenachází, z tohoto důvodu počítáme i s podporou náhradních projektů z krajů, kde je více potenciálních projektů. Specifický brownfield je definován, jako brownfield u kterého žadatel žádá o podporu větší než 50 mil. Kč. Celá komponenta 2.8.1 má dva základní usměry podpory a to demolici a novou energeticky úspornou výstavbu, u které je uznatelnost nákladů až 100 % a/nebo energeticky úspornou rekonstrukci, kde ovšem musí celkem 90 % uznatelných nákladů nějak souviset s energetickou úsporou, typicky půjde o zateplení, novou střechu, systém vytápění a ohřevu vody, hospodaření se šedou vodou, případně nové zdroje (solární panely, tepelné čerpadlo atp.). Podpořeny mohou být i kombinované komplexní projekty, které zahrnují demolici, výstavbu i rekonstrukci v jednom areálu. Zároveň na úrovni celé komponenty 2.8.1 je nutné dosáhnout souhrnného podílu 70 % rekonstrukce a 30 % demolice a nové výstavby z celkových proplacených nákladů (stejné rozdělení alokace platí i pro komponentu 2.8.3). To sice není omezení vztažené na jednotlivé projekty, ale stejně to způsobí, že u demolic a nové výstavby nebude možné naplnit všechny požadavky. Další z podmínek je nutnost doporučení projektu ze strany Regionální stálé konference. Výzvu vyhlásí SFPI v únoru 2023 a podmínkou pro podání žádosti bude vzhledem ke krátkému času na realizaci (necelé 3 stavební sezony) právoplatné stavební povolení.

Komponenta 2.8.2 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití (alokace 800 mil. Kč)

Podmínkou je vlastnictví celého objektu (pozemek i stavby) obcí nebo krajem a za nepodnikatelské využítí je jako hranice považováno maximálně 20 % plošného nebo časového provozního zatížení pro komerční účely. Obecně se bude jednat v převážné většině o občanské vybavení. Tato komponenta má stejně jako v případě speficických brownfieldů dvě části, přičemž k energeticky úsporným rekonstrukcím se tentokrát přidávají nikoli demolice a nová výstavba, ale demolice a následné založení tzv. „přírodního úložiště uhlíku“. , Jde o zalesnění dle lesních hospodářských plánů nejbližší lokality pro projekty umístěné v extravilánu obce. U projektů v intravilánu obce je možné vysadit lesopark, ovšem vždy bez následného využití ve formě občanské vybavenosti, (nepočítá se tedy s  dětským hřištěm, lavičkami  apod.) Rozdělení alokace bude 80 % na energeticky úsporné renovace a 20 % na přírodní úložiště uhlíku. Na tento podprogram budeme vyhlašovat samostatnou výzvu (160 mil. Kč, tj. 20 % z celkové alokace), protože nepočítáme, že by docházelo ke kombinaci těchto dvou typů revitalizace. I zde bude podmínkou pro podání žádosti již platné stavební povolení.

Oproti národnímu programu revitalizace financovanému ze státního rozpočtu se počítá u komponent MMR i s podporou zdravotnických zařízení. Výzva pro obě komponenty bude vyhlášena v únoru 2023 a administraci žádostí a projektů bude taktéž pověřen SFPI. Cíl daný v CID je zrealizovat 45 projektů. Z důvodu napjatého stavebního trhu se budeme snažit vybrat alespoň 50 projektů, aby byla větší pravděpodobnost splnění cíle pro případ, že se některý projekt dostane do skluzu.

Komponenta 2.8.3 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití – administruje MPO (alokace 500 mil. Kč s cílem revitalizace 20 projektů)

Výzva již byla vyhlášena v červenci letošního roku, technické podmínky včetně DNSH, recyklace odpadů na stavbě apod. jsou společné pro všechny části komponenty 2.8. Žadatelům do 2.8.1 a 2.8.2 tedy důrazně doporučujeme, aby si podmínky prostudovali a případně své projekty upravili či přímo projektovali na míru těmto podmínkám. U projektů, které již mají stavební povolení, lze pro tento účel využít institutu „změny stavby před dokončením“. Do výzvy 2.8.3 se lze hlásit i bez stavebního povolení, ale úroveň přípravy projektu je součástí hodnocení a pochopitelně projekty s pokročilou přípravou či přímo zralé k výstavbě jsou bodově bonifikovány.

Přesné rozdělení možných forem podpory ukazuje obrázek níže. Hranice podpory u národního dotačního programu jsou 400 tis. Kč – 50 mil. Kč, potenciální překryv je tedy jen u rozpětí 5-50 mil. Kč, které je shodné s programem 2.8.2 a u rozpětí 5-40 mil. Kč také s 2.8.3, ale národní program je určen jen pro nepodnikatelské využítí, proto do 2.8.3 nijak nezasahuje. K bonifikaci demolice a nové výstavby v národním programu se tedy přidává i bonifikace malých projektů často ve vlastnictví velmi malých obcí, které u dotace do 5 mil. Kč žádat v NPO nemohou.

Více informací naleznete na webu Územní dimenze

Sdílejte na sociálních sítích