Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Protipovodňová ochrana.

48. výzva – Protipovodňová opatření

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 15. 6. 2023 - 15. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek, podkladů pro stanovení záplavových území
Více informací

Národní plán obnovy – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 5. 6. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: revitalizace a renaturace vodních toků a niv, zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy, vytváření a obnova tůní/mokřadů, malé vodní nádrže, realizace protipovodňových opatření
Více informací

52. výzva – Protipovodňová opatření (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 8. 2023 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: realizace přírodě blízkých a protipovodňových opatření
Více informací

Podpora prevence před povodněmi V

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce ležící v záplavovém území
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90/85% podle podprogramu
Klíčová slova: povodně, retence, pozemky, projektové, dokumentace, poldry, nádrže, valy
Více informací