Ochrana přírody a krajiny

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Ochrana přírody a krajiny.

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 14. 11. 2023 - 14. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: péče, památné, stromy, stromořadí, dosadba, sečení, likvidace, invazivní, druhy
Více informací

Národní plán obnovy – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 5. 6. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: revitalizace a renaturace vodních toků a niv, zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy, vytváření a obnova tůní/mokřadů, malé vodní nádrže, realizace protipovodňových opatření
Více informací

ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR (3. výzva)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 31. 10. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zpracování studií a plánů, zpracování studie systémů sídelní zeleně, zpracování územní studie krajiny
Více informací

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 31. 10. 2023 - 29. 3. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zlepšení druhové a prostorové skladby lesa, péče o cenné nelesní terestrické biotopy, tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží), revitalizace a renaturace vodních toků, výsadba dřevin mimo les
Více informací

46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 12. 7. 2023 - 26. 4. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží)
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 27. 9. 2023 - 28. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

LIFE 2023

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MŽP
Termín výzvy: 1. 8. 2023 - 30. 11. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 20%
Klíčová slova: příroda a biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, přechod na čistou energii
Více informací