Vodohospodářská infrastruktura

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Vodohospodářská infrastruktura.

Zadržování vody v lese

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce vlastnící lesní pozemky
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: maloplošné, vodní, nádrže, hrazení, bystřin, úpravy, koryta
Více informací

Zdroje pitné vody

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80/70/60% podle typu projektu
Klíčová slova: průzkumné, vrty, přivaděče, rozvody, pitné, vody
Více informací

Domovní čistírny odpadních vod

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: vybudování, soustavy, domovních, čistíren, odpadních, vod
Více informací

Národní plán obnovy – Adaptace ekosystémů na změnu klimatu – obce a kraje

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 5. 6. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: revitalizace a renaturace vodních toků a niv, zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy, vytváření a obnova tůní/mokřadů, malé vodní nádrže, realizace protipovodňových opatření
Více informací

Vodovody a úpravny vody

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 2. 7. 2019 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu, intenzifikace úpraven vody jako součást vodovodů
Více informací

Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 31. 10. 2023 - 29. 3. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zlepšení druhové a prostorové skladby lesa, péče o cenné nelesní terestrické biotopy, tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží), revitalizace a renaturace vodních toků, výsadba dřevin mimo les
Více informací

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 7. 9. 2023 - 29. 3. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: kanalizace, ČOV, vodovody, technologie, projektová, dokumentace
Více informací

46. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 12. 7. 2023 - 26. 4. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží)
Více informací

Zelená stuha

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 10. 2022 - 1. 4. 2025
Zpřesnění žadatele: Obce oceněné titulem Zelená stuha
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zeleň, cesty, mobiliář, revitalizace, vodní, plochy, toky, demolice, osvěta
Více informací

Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 28. 11. 2022 - 30. 9. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 30%
Klíčová slova: odkup, vlastnických, práv, pozemky, kanalizace
Více informací